“Las nubes que pasan (poemas para Japón)”, por Alberto Hernández

Ilustraciones: reproducciones de obras de Katsushika Hokusai

A Tadashi Tsuzumi, Fumiaki Noya, Yoko Imai, Akira Sugiyama,
Noriaki Takabayashi Iwasaki, Ayako Saitou, Takaatsu Yanagihara,
Kenji Matsumoto, Makoto Onishi y Ryukichi Terao
Maestros traductores.

A Isami Romero Hoshino, por sus consejos.

 

 

Internet, enero de 2014